Oldaltérkép

Adatvédelmi elvek

Adatvédelmi szabályzat

1. Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő megnevezése: Rail Cargo Hungaria Zrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-10-045318
Adatkezelő székhelye: 1133 Budapest Váci út 92.
Adatkezelő e-elérhetősége: cargo.rch@railcargo.com

2. Az adatkezelés szabályai
A Rail Cargo Hungaria Zrt. (vagy: Adatkezelő) az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
A Rail Cargo Hungaria Zrt. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel és az adatkezelés megkezdése előtt közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.
A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezeti egységeinél adatkezelést végző munkavállalói kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.
A honlap tartalmazhatja más oldalak linkjeit, azonban ezeknek az oldalaknak az adatvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. A jelen Tájékoztatóban rögzített adatvédelmi politika kizárólag az Adatkezelő által üzemeltetett oldalakra érvényes.

3. Az érintettek jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
A Rail Cargo Hungaria Zrt. a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adja meg.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv.15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A valóságnak nem megfelelő adatot a Rail Cargo Hungaria Zrt. helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, de mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Továbbá nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben az érintett a tiltakozás alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett- a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - választása szerint - megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.
Az érintett a Rail Cargo Hungaria Zrt. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36-1+391-1400) is fordulhat.

4. A honlapon megvalósuló adatkezelések leírása
Az adatkezelés helye: 1133 Budapest, Váci út 92.

4.1. A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó (érintett) látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a Felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag anonim, látogatottsági statisztikák elkészítésére használja, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

4.2. A honlapokon azonban lehetősége van a látogatónak egy online jelentkezési lapot kitölteni, annak érdekében, hogy az így megadott személyes adatokat a Rail Cargo Hungária Zrt. munkaerő kiválasztási folyamata során figyelembe vegye. Az online jelentkezési lap kitöltése során a kezelt adatok köre: név, lakcím, levelezési cím, email cím, telefonszám, születési hely és idő, végzettségre és a jelenlegi állásra vonatkozó adatok. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az adattárolás határideje jelentkezési lap kitöltésétől számított hatodik hónap végéig, az adattárolás módja elektronikus.
4.3. A honlapokon lehetősége van a látogatónak az online ügyfélszolgálati bejelentő lap kitöltésére, a kezelt adatok köre ügyintéző neve, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, üzenet szövege (amely esetlegesen személyes adatokat tartalmazhat), az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az adattárolás határideje a bejelentő lap kitöltésétől számított ötödik év végéig, az adattárolás módja elektronikus.

5. Adatfeldolgozás
A honlap készítésével, szerkesztésével kapcsolatosan a Rail Cargo Hungaria Zrt. adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. vonatkozó szabályai az irányadóak.